🌟परभणी जिल्ह्यातील ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेचे प्रस्ताव 31 जुलै पूर्वी सादर करा....!


🌟असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी यांनी केले आहे🌟 

परभणी (दि. 08 जुलै 2024) : परभणी जिल्ह्यात सन 2022-23 या वर्षापासून ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनेनुसार योजना अंमलबजावणी करण्यात येत असून, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी त्यांच्या कार्यालयाच्या अनिधस्त येत असलेल्या ग्रामपंचायतनिहाय ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेचे प्रस्ताव 31 जुलैपूर्वी सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

शासन निर्णयानुसार सन 2024-25 साठी (जिल्हा व राज्यस्तर) ठक्कर बाप्पा प्रस्ताव या कार्यालयामार्फत स्विकारण्यात येणार आहेत. तरी हिंगोली व परभणी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी ग्रामपंचायत निहाय  3 फेब्रु. 2023 च्या शासन निर्णयातील विवरणपत्र एक मध्ये नमूद विविध कामांपैकी आर्थिक मर्यादेच्या अनुषंगाने कामांचा प्राधान्य क्रम ठरवून व तहसिलदार-गटविकास अधिकारी यांचे एकूण लोकसंख्येपैकी आदिवासी लोकसंख्या व क्षेत्र प्रमाणपत्र, कामांचा पाच वर्षांचा प्राधान्यक्रम आराखडा (अंदाजीत किंमत), प्रस्तावित कामाचे तत्वतः मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रक, ग्रामपंचायतचा प्रस्तावित कामाचा बहुमताने पारीत झालेला ठराव, काम करण्यासाठी ग्रामपंचायतचे नाहरकत प्रमाणपत्र, कामाचा स्थळदर्शक नकाशा, प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या जागेचे फोटो (जीओ टॅगचे फोटो), प्रस्तावित काम इतर योजनेंतर्गत यापूर्वी न घेण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायतचे देखभाल दुरुस्तीचे प्रमाणपत्र, काम करावयाची जागा ग्रामपंचायतच्या नावे असल्याचा पुरावा (आठ अ), ग्रामसेवक यांचा अहवाल, कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमाणपत्र, अंदाजपत्र (तांत्रिक मान्यतेसह) इ. कागदपत्रांसह विविध कामांचे प्रस्ताव तयार करुन प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी येथे सादर करण्यात यावे असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी यांनी केले आहे.........

******

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या