🌟संरक्षित शेती या घटकासाठी साहित्याचे उत्पादन व पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांनी नोंदणी प्रक्रियेसाठी अर्ज करावे...!


🌟असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,पुणे यांनी केले 🌟

हिंगोली (दि.18 जुलै 2023) : महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत संरक्षित शेती तंत्रज्ञानास कृषि विभागाच्या विविध योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देऊन प्रोत्साहन दिले जाते. संरक्षित शेती घटकांतर्गत हरितगृह / शेडनेटगृह, प्लास्टिक मल्चिंग, द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर, डाळिंब पिकासाठी ॲन्टी हेल नेट या घटकाचा समावेश आहे. कृषि विभागाच्या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे साहित्य पुरवठा होणे, साहित्याची गॅरंटी, वॉरंटी व दुरुस्ती याबाबत हमी मिळणे, याअनुषंगाने पॉलीफिल्म, टेपनेट, मोनोनेट, इन्सेक्ट नेट, ॲप्रॉन पेपर, प्लास्टिक आच्छादन, जीआय पाईप, द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर व डाळिंब पिकासाठी ॲन्टी हेलनेट कव्हर या साहित्याचे उत्पादन व पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे मार्फत राबविणे प्रस्तावित आहे. यासाठी नोंदणी प्रक्रिया राबविण्याकरिता अटी व शर्तीच्या अधीन राहून उत्पादक कंपन्याचे नोंदणीकरिताचे प्रस्ताव दि. 14 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत मागविण्यात येत आहेत. उत्पादक कंपन्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेबाबतची अटी, शर्ती व इतर तपशील कृषि विभागाच्या www.mahanhm.in या www.krishi.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने संरक्षित शेती या घटकाकरिता साहित्याचे उत्पादन व पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांनी या नोंदणी प्रक्रियेकरिता अर्ज करावे, असे आवाहन संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी केले आहे.....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या