🌟राज्य संरक्षित शेतीसाठी पुरवठादार कंपन्यांकडून दि.१४ ऑगस्ट पर्यंत नोंदणी प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन....!


🌟प्रस्ताव राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाच्या संचालकांकडून मागविण्यात येत आहेत🌟

परभणी (दि.१७ जुलै २०२३) : राज्य शासनामार्फत संरक्षित शेती तंत्रज्ञानास कृषि विभागाच्या विविध योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी विविध कृषि साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून १४ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत नोंदणी प्रस्ताव आमंत्रित करण्यात येत असल्याचे राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाच्या संचालकांकडून मागविण्यात येत आहेत. 


संरक्षित शेती घटकांतर्गत हरितगृह, शेडनेट गृह, प्लास्टिक मल्चिंग, द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर, डाळिंब पिकासाठी ॲन्टी हेल नेट या घटकांचा समावेश आहे. कृषि विभागाच्या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे साहित्य पुरवठा होणे, साहित्याची गॅरंटी, वॉरंटी व दुरुस्ती याबाबत हमी मिळणे, याअनुषंगाने पॉलीफिल्म, टेपनेट, मोनोनेट, इन्सेक्ट नेट, ॲप्रॉन पेपर, प्लास्टिक आच्छादन, जीआय पाईप, द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर व डाळिंब पिकासाठी ॲन्टी हेलनेट कव्हर या साहित्याचे उत्पादन व पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांच्यामार्फत राबविणे प्रस्तावित आहे. ही नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यासाठी अटी व शर्तीच्या अधीन राहून उत्पादक कंपन्याचे नोंदणीसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. उत्पादक कंपन्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेबाबतची अटी, शर्ती व इतर तपशील कृषि विभागाच्या www.mahanhm.in या www.krishi.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या