🌟परभणी जिल्हात वेतन पडताळणी पथकाचा दि.26 जुलै ते 28 जुलै रोजी दौरा...!


🌟सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी,अधिकारी यांच्या सेवा पुस्तकांची वेतन पडताळणी करणार पथक🌟

परभणी (दि.14 जुलै 2023) : जिल्ह्यातील दिनांक 1 जानेवारी, 2019 नंतर सेवानिवृत्त झालेले तसेच दिनांक 31 डिसेंबर, 2030 पर्यंत सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी, अधिकारी यांच्या सेवा पुस्तकांची वेतन पडताळणी करण्यासाठी वेतन पडताळणी पथक दि. 26 ते 28 जुलै रोजी परभणी जिल्हा दौऱ्यावर येणार आहे. या दौऱ्यात दिनांक 1 जानेवारी, 2019 नंतर सेवानिवृत्त झालेले तसेच दिनांक 31 डिसेंबर, 2030 पर्यंत सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी, अधिकारी तसेच न्यायालयीन, मयत, लोकायुक्त यांच्या प्रकरणातील सेवापुस्तकास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

सेवापुस्तक शासन निर्णय परिपत्रक वित्त विभाग दि. 20 जानेवारी, 2001 सोबतचे जोडपत्र प्रमाणे परीपूर्ण पुर्तता करुन जोडपत्र सेवापुस्तकास जोडणे आवश्यक आहे. सेवापुस्तके पडताळणीसाठी दाखल करतांना शासन निर्णयाप्रमाणे वेतनिका प्रणालीमार्फत वेतन पडताळणी पथकाकडे तपासणीसाठी सादर करावयाचे आहे. सेवाजेष्ठतानुसार मिळालेली प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारली असल्यास तसेच कालबध्द, आप्रयोचा लाभ दिलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी त्यानंतर प्रत्यक्ष दिलेली पदोन्नती नाकारली असल्यास त्याबाबतची नोंद मुळ सेवापुस्तकात घेणे आवश्यक असल्याचे सहसंचालक, लेखा व कोषागारे औरंगाबाद यांनी प्रसिध्दीप्रत्रकाद्वारे कळविले आहे....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या