💥हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका : प्रथम सत्र प्रवेशासाठी 10 जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन.....!


💥देखील उपलब्ध असल्याचे वस्त्रोद्योग आयुक्त, शीतल तेली-उगले यांनी कळविले आहे💥

फुलचंद भगत

वाशिम: केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्थेतील सन 2022-23 या शैक्षणिक सत्राकरीता तीन वर्षीय (सहा सत्रीय) हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राकरीता महाराष्ट्र राज्यातून बरगढ (ओडिशा) करीता 13+1 वेंकटगिरीकरीता 2 जागेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्याकरीता प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर, सोलापूर, मुंबई आणि औरंगाबाद यांचेमार्फत विहीत नमुन्यात प्रवेश अर्ज 10 जून 2022 पर्यंत मागविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने इच्छुक उमेदवारांनी याबाबतचे आपले परीपुर्ण अर्ज 10 जून 2022 पर्यंत प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे कार्यालयाकडे सादर करावे. प्रवेश अर्जाचा नमुना व इतर अनुषंगीक माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे https.www.dirtexmah.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच सदर अर्जाचा नमुना प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे कार्यालयात देखील उपलब्ध असल्याचे वस्त्रोद्योग आयुक्त, शीतल तेली-उगले यांनी कळविले आहे.

             विदर्भातील 11 जिल्हयातील पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाचा नमुना व इतर अनुषंगीक माहिती प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, प्रशासकीय इमारत क्रमांक 2, 8 वा माळा, बी-विंग, सिव्हील लाईन, नागपूर- 440001, दूरध्वनी क्रमांक 0712-2537927 यांचेकडून प्राप्त करुन घ्यावी. तसेच अर्जाचा नमुना व विहीत पात्रता कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर लावण्यात आलेली आहे....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या